REGULAMIN

 

1. Organizatorem kursów szkoleniowych, zwanych dalej Kursami jest Stowarzyszenie Techników Polskich w Wielkiej Brytanii – AKADEMIA TECHNICZNA - z siedzibą w  POSK, 238-246 King Street, Londyn, W6 0RF zwana dalej Organizatorem.

2. Udział w warsztatach jest możliwy po przesłaniu elektronicznego zgłoszenia zamieszczonego na stronie www.akademiatechniczna.co.uk do Organizatora oraz po dokonaniu wpłaty należności za udział w Kursach na konto wskazane w mailu potwierdzającym zgłoszenie.

 

3. Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z zarezerwowaniem przez Organizatora miejsca na Kursach dla osoby, której dotyczy zgłoszenie.

 

4. Wysyłając zgłoszenie udziału w Kursach, Uczestnik akceptuje warunki udziału w Kursach i zawiera wiążącą umowę z Organizatorem.

 

5. Uczestnik jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za udział w Kursach w terminie podanym w mailu potwierdzającym rezerwację przesłanym przez Organizatora. Nieuiszczenie opłaty w wyznaczonym terminie jest równoznaczne ze złożeniem rezygnacji z udziału w Kursach.

 

6. Po otrzymaniu płatności Organizator na życzenie wystawi fakturę i przekaże ją Uczestnikowi podczas Kursów.

 

7. Wpłaty należy dokonać na konto:

Stowarzyszenie Techników Polskich w Wielkiej Brytanii

APEGB LTD

SORT CODE 40-02-26

ACCOUNT NUMBER 62347059

 

8. Uczestnik może zrezygnować z Kursów, przesyłając informację o rezygnacji na adres

e-mail: akademia.techniczna@stpuk.org

 

9. W przypadku zgłoszenia rezygnacji z udziału w Kursach już opłaconych najpóźniej w terminie 7 dni kalendarzowych od planowanego rozpoczęcia Kursów, zgłaszający otrzymuje zwrot całości dokonanej wpłaty.

 

10. W przypadku zgłoszenia rezygnacji z udziału w Kursach już opłaconych w terminie krótszym niż 7 dni kalendarzowych od planowanego rozpoczęcia Kursów, Organizator nie dokonuje zwrotu opłaty, jednakże może być ona przeznaczona do późniejszego wykorzystania przez Uczestnika, tj. zaliczona na poczet opłaty za udział Uczestnika w innym kursie organizowanym przez Organizatora, w ciągu 6 miesięcy od dnia uiszczenia wpłaty.

 

11. Organizator nie dokonuje zwrotów należności za udział w Kursach, w przypadku gdy Uczestnik nie pojawi się na Kursach.

 

12. Organizator, po zakończonych kursach wystawia certyfikat poświadczający udział w kursie. Certyfikat nie poświadcza kwalifikacji zawodowych i nie jest gwarantem otrzymania pracy.

13. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie Kursów.